THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2023 (Lần 2)
20/09/2023 08:28:46

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2023 (Lần 2)

Ngày 07 tháng 9 năm 2023, đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2023 (lần 2).

Đồng chí kết luận như sau:

1. Tờ trình về việc cho phép thành lập trường THCS&THPT Marie Curie II. 

Sở Giáo dục và Đào tạo: 

a) Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Dương và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật thống nhất phương án tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trong việc thành lập Trường, hoặc đề xuất mô hình phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. 

b) Tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và hoàn thiện hồ sơ trình theo đúng Nghị định số 46/NĐ-CP, ngày 21/4/2017 của Chính phủ và các quy định có liên quan; báo cáo UBND tỉnh xem xét tại cuộc họp UBND tỉnh gần nhất sau khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. 

2. Báo cáo đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KCN Cộng Hòa, thành phố Chí Linh 

2.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KCN Cộng Hòa, thành phố Chí Linh do Sở Xây dựng báo cáo tại Tờ trình số 1698/SXD-QHPTĐT, ngày 06/9/2023; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về nội dung chi tiết, kỹ thuật chuyên môn trong Tờ trình. 

2.2. Sở Xây dựng hướng dẫn, quản lý, giám sát Chủ đầu tư thực hiện theo quy định.​

​3. Về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại vị trí mới 

3.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại vị trí mới.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định. 

4. Về đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023; phương án phân bổ vốn một số dự án đầu tư công 

4.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Tờ trình số 2455/TTr-SKHĐT, ngày 06/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023; phương án phân bổ vốn một số dự án đầu tư công. 

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh để hoàn thiện Tờ trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định.​​

5. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở cũ của trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm trợ giúp pháp lý 

5.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở cũ của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để bố trí lại Trụ sở làm việc của một số đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Báo cáo số 2426/BC-SKHĐT, ngày 31/8/2023; việc bố trí Trụ sở làm việc của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được nghiên cứu, bố trí cho phù hợp sau khi hoàn thiện việc sửa chữa, nâng cấp Trụ sở. 

5.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định. ​

6. Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa bệnh viện Phổi Hải Dương - Hạng mục: Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB, lao ngoài phổi và lao/HIV (khoa hồi sức cấp cứu); Nhà hô hấp cấp cứu 02 tầng (khoa ung bướu) và Nhà điều trị lao phổi A. 

6.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa bệnh viện Phổi Hải Dương - Hạng mục: Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB, lao ngoài phổi và lao/HIV (khoa hồi sức cấp cứu); Nhà hô hấp cấp cứu 02 tầng (khoa ung bướu) và Nhà điều trị lao phổi A do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Báo cáo số 2425/BC-SKHĐT, ngày 31/8/2023. 

6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Báo cáo; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định.​

7. Về việc rà soát, xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới, khái toán tổng mức đầu tư tại Trụ sở của Trung tâm dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp hiện nay trên đường An Định, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan hoàn thiện Hồ sơ, Tờ trình theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh tại cuộc họp HĐND tỉnh tháng 10/2023.

​8. Báo cáo kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án do Công ty cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải được giao làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Dương 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan báo cáo, làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện thủ tục giao đất cho Công ty cổ phần Xây dựng - Du lịch Hà Hải kể từ khi UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc và bất cập.

b) Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

c) UBND thành phố Hải Dương chủ trì, rà soát các thủ tục có liên quan trong việc đầu tư xây dựng, bàn giao, nghiệm thu các công trình hạ tầng của Dự án và việc bố trí 12 lô đất giao tái định cư chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoàn thành công trình. 

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy về tiến độ, trình tự xử lý giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án. 

9. Kết quả xin ý kiến Thành viên UBND tỉnh về Dự thảo Báo cáo phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc và việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Đại An II, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến chủ trương của BTV Tỉnh ủy về mức hỗ trợ cho phù hợp làm căn cứ báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

10. Kết quả thực hiện Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 27/3/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh và Kết luận thanh tra số 05/KL-STNMT ngày 27/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các công trình vi phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương 

10.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 307/BCSTNMT, ngày 31/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kết quả thực hiện Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 27/3/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh và Kết luận thanh tra số 05/KL-STNMT ngày 27/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các công trình vi phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương. 

10.2. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của UBND thành phố Hải Dương để hoàn thiện phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước; làm rõ trách nhiệm theo kết luận của Thanh tra để xử lý các tổ chức, cá nhân làm trái với quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định7_9_2023_TBhop UBND tinh thang 9 lan 2.pdf. ​

11. Kết quả rà soát, xác định ranh giới, diện tích đất dự án Khu Thương mại - Du lịch - Văn hóa và đô thị mới phía Tây thành phố Hải Dương 

11.1. UBND tỉnh yêu cầu Tổ công tác (được thành lập tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh) rà soát, chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính xác thực về những số liệu báo cáo; tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, nhất là ý kiến của các Lãnh đạo UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. 

11.2. Đồng chí Lưu Văn Bản – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện, ký văn bản có liên quan theo quy định.​

12. Báo cáo Chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang 

12.1. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Văn bản số 1566/SXD - QHPTĐT, ngày 18/8/2023 của Sở Xây dựng về Chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Giang. 

12.2.  Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện Báo cáo của Ban cán sự UBND tỉnh để báo cáo cấp ủy theo quy định.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

7_9_2023_TBhop UBND tinh thang 9 lan 2.pdf

Nguồn: BBT

Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1308
Trước & đúng hạn: 1308
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 21:18:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0