CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
https://haiduong.gdt.gov.vn/wps/portal?1dmy&page=Z6_049IL8VSOBFQE0IEBNTK9220N1&urile=wcm%3apath%3a%2Fhaiduong%2Fsite%2Fdocsystem%2Ftaxdocument%2Fe2b76622-50f1-4d43-a23c-74821a5ad685
20/09/2023 02:29:27

https://haiduong.gdt.gov.vn/wps/portal?1dmy&page=Z6_049IL8VSOBFQE0IEBNTK9220N1&urile=wcm%3apath%3a%2Fhaiduong%2Fsite%2Fdocsystem%2Ftaxdocument%2Fe2b76622-50f1-4d43-a23c-74821a5ad685

https://haiduong.gdt.gov.vn/wps/portal?1dmy&page=Z6_049IL8VSOBFQE0IEBNTK9220N1&urile=wcm%3apath%3a%2Fhaiduong%2Fsite%2Fdocsystem%2Ftaxdocument%2Fe2b76622-50f1-4d43-a23c-74821a5ad685
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
Thông tin công khai
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1276
Trước & đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 07:08:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HIỆP SƠN - THỊ XÃ KINH MÔN

Địa chỉ: Phường Hiệp Sơn - Thị xã Kinh Môn- tỉnh Hải Dương

 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0